ទំព័រដើម Uncategorized ពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺន ជំនាញកាំភ្លើងត្បាល់ 100mm និងDKZ 75mm នៅយោធភូមិភាគទី ៤