ទំព័រដើម Uncategorized កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឆ្នាំ២០១៣ ទិសដៅឆ្នាំ២០១៤ រវាង កងទ័ពជើងគោកជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានព្រំដែន កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម