ទំព័រដើម Uncategorized ពិធីប្រជុំបូកសរុប លទ្ធផលការងារឆ្នាំ ២០១៣ របស់ការិយាល័យទី ២ កងទ័ពជើងគោក