ទំព័រដើម ពត៌មានក្នុងស្រុក ពិធីប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០១៣ ទិសដៅឆ្នាំ២០១៤ របស់កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ ៥៣